VEDTÆGTER FOR FORENINGENVEDTÆGTER FOR FORENINGENBYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR I VESTSLESVIG.  

Fremlagt og godkendt på den stiftende generalforsamling i Løgumkloster,onsdag den 22. september 1999. Revideret på generalforsamlingen 2005.  

Navn 

§ 1 Foreningens navn er Bygnings- og landskabskultur i Vestslesvig.

Formål
§2 Foreningens formål er at virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af bebyggelser og miljøer i Vestslesvig.

Foreningen vil herunder arbejde for:

1. bevaring af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger i Vestslesvig.

2. bevaring og udvikling gadebilleder og landskabelige omgivelser.

3. udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.  

§3 Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag og ekskursioner samt søge at informere om egnens arkitektur eller enkelte bygninger.Foreningen vil endvidere i skrift eller på anden måde opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelsen af bygninger.Foreningen vil samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur om at foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger og tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg. Medlemskreds

§4 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner.Hvert af disse medlemmer, der ikke er i restance i foreningen, og som har været medlem mindst 3 måneder, har én stemme på den i §5 nævnte generalforsamling. 

Generalforsamlingen
§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Første ordinære generalforsamling afholdes  i januar kvartal 2001. Til generalforsamlingen indkaldes der skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Ordinær dagsorden er:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Regnskab og status til godkendelse for det forløbne regnskabsår.

4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, jvfr. vedtægtens §7.

5. Valg: a. Valg af bestyrelse, jvfr. vedtægtens §6. b. Valg af 2 suppleanter. c. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt begæres af mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes med 2 ugers varsel senest én uge efter, at begæringen er indgivet. Dagsorden skal vedlægges.

Bestyrelsen
§6 Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.Valgperioden for de af generalforsamlingen valgte medlemmer er på 2 år, således at  på hvert års generalforsamling afgår halvdelen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er lige, og ellers skiftevis det nærmeste antal over og under halvdelen. 

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.Ved stemmelighed udsættes afgørelsen, indtil der opnås flertal.Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.Hvervene er ulønnede. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og kan antage lønnet medhjælp, såvel fast som midlertidig.Foreningen tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Foreningens midler
§8 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen som et minimumsbeløb, der gælder for personlige medlemmer. Organisationer, foreninger, selska-ber og institutioner betaler et kontingent, som i hvert tilfælde fastsættes efter forhandling med bestyrelsen. Dog kan dette ændres af generalforsamlingen. Herudover ønskes midler tilvejebragt ved tilskud og bidrag fra anden side.

Formuen
§9 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Kontantbeholdningen skal indsættes i et lokalt pengeinstitut. Regnskab og revision.

§10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet skal foreligge i revideret stand ved den efterfølgende ordinære generalforsamling. Det første regnskabsår omfatter dog perioden fra foreningens stiftelse til 31.-12.-2000. Regnskabet skal underskrives af begge revisorer. Vedtægtsændringer

§11 Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 3/4 af deltagerne på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som et punkt på dagsordenen har stemt for forslaget.  §12Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Opløsning

§13 I tilfælde af foreningens opløsning overgår den eventuelle formue til en lokal forening eller et lokalt formål, som af bestyrelsen skønnes at ligge indenfor de rammer foreningen Bygnings- og landskabskultur i Vestslesvig virker omkring. 

Skriv et svar