Hovedafsnittet: Landskab, natur og vand

Forslaget rummer bl.a. et mål om at sikre adgangen til landskabet. Der er imidlertid ikke i planen anført hverken handlinger eller retningslinjer, der kan sikre målopfyldelsen.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig foreslår derfor, at handlingen:

  • sikrer og forbedrer adgangen til og færdslen på strandene.

Ændres til:

  • sikrer og forbedrer adgangen til og færdslen på strandene og i det åbne land generelt.

 

Samt at der tilføjes en ny retningslinje 2.1.6:

Adgangen til landskaberne sikres ved at fastholde det nuværende netværk af stier og markveje, hvor der i dag er offentlig adgang.

 

Redegørelse:

Undersøgelser udført af seniorforsker Ole Hjort Caspersen, Det biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, viser at længden af markveje, gennem de sidste 50 år, er blevet reduceret med 25 – 54 %. Det betyder

  • at mennesker der ønsker at bosætte sig i landdistrikterne, ofte ikke har mulighed for at komme ud for at opleve naturen og landbrugsdriften,
  • at den biologiske mangfoldighed reduceret, når de sidste rester af den vilde natur forsvinder,
  • at markvejene som ”trædesten” for flora og favne forsvinder og
  • at vigtige kulturspor udviskes.

 I en tid hvor oplevelsesøkonomien er i centrum, og hvor der i øvrigt anvendes store midler på at etablere stier i det åbne land, er det paradoksalt, at der samtidig nedlægges markveje, der kan anvendes såvel af lokalbefolkningen som af turister.

Det bør ikke længere være muligt at nedlægge markveje, blot fordi markvejen kun fører ud til én lodsejers jord. Lokalbefolkningen bør også være ”vejberettigede”, selv om deres behov for vejen ”kun” er til rekreative formål.

Hovedafsnittet: Infrastruktur og tekniske anlæg

Målet for Veje og stier suppleres med:

  • Vi vil arbejde for at fastholde det eksisterende net af markveje, således at lokalbefolkningens adgang til det åbne land fastholdes.

 

Handlinger suppleres med:

  • Vi vil gennemføre en registrering af alle markveje med offentlig adgang og formidle denne viden til borgerne.

Ny retningslinje 7.1.8.:

Markveje

Markveje, hvor der i dag er offentlig adgang, opretholdes. Forsvundne markveje søges reetableret som stiforbindelser.

Redegørelse

Redegørelsen udbygges, således at ”fremkommelighed” ikke alene handler om at komme fra A til B, men også om adgang til det åbne land ad markveje og stier. Adgang til det åbne land skal bl.a. ses som et middel til at fastholde og udbygge bosætningen i landdistrikterne.

 

Venligst bestyrelsen by og land Vestslesvig

Formand

Niels Chr Thomsen